Make your own free website on Tripod.com

好開心好熱鬧呀!!!! 呢幾個係人見人愛o既好同學~ 由左起: 晴晴、大娜娜、吉米同埋我~!! 我覺得吉米「咩」住我好辛苦呀...哈哈哈~ 不過真係好好玩!! 呢張相影得好好~ (除o左晴晴對眼一大一細之外,heehee~) 如果日日都咁開心就好喇~~