Make your own free website on Tripod.com

呢張係去天天漁港飲宴影o既,有好多明星去o架~!! (雖然我都唔知點解會去) 有譚詠麟、曾志偉等等!! 左面果個係某藝人(唔記得咩名啦),右面果個係我個靚媽咪! 大家留意o下桌上果個電話!! 莫非呢個就係當時o既手提電話??!!